მეფეთა გაფრთხილება ბიბლიის მუხლები

იგავნი 31:3
ნუ შეალევ ქალებს შენს ძალას და შენს გზებს – მეფეთა დამღუპველებს!

იგავნი 17:7
უგუნურს მჭევრმეტყველება არ უხდება, მითუმეტეს წარჩინებულს – ცრუ ბაგენი.

იგავნი 29:12
ბატონი, რომელიც ყურს უგდებს ტყუილ სიტყვას, ყველა მისი მსახური უკეთურდება.

იგავნი 31:4-5
მეფეთ არ შეეფერებათ ლემუელ, მეფეთ არ შეეფერებათ ღვინის სმა, და არც მთავრებს – მაგარ სასმელთა სიყვარული; თორემ დალევენ, დაივიწყებენ დადგენილებებს და გაამრუდებენ ჩაგრულთა სამართალს.


მსგავსი თემები:

მეფეები და ამპარტავნობა       მეფეები და სიბრძნე       მეფეების გადასახლება       როგორ უნდა მოიქცნენ მეფეები