Homeქრისტიანული სურათები

შენ ღირსი ხარ დიდების, პატივისა და ძალის

გამოცხადება 4:11

„შენ ღირსი ხარ, უფალო და ღმერთო ჩვენო, რომ მიიღო დიდება, პატივი და ძალა, ვინაიდან შენ შექმენი ყოველივე და შენი ნებით იყვნენ და შეიქმნენ”. – გამოცხადება 4:11

COMMENTS