HomeUncategorized

იგავნი სოლომონისა 11

ძველი აღთქმა
იგავნი სოლომონისა
111 მრუდი სასწორი სისაძაგლეა უფლის წინაშე, სრული წონა კი – მისი მოსაწონი. 2 მოვა ამპარტავნობა და მოეწევა დამცირებაც, თავმდაბალთ კი სიბრძნე ახლავს. 3 წრფელებს უბიწობა წარუძღვება, მოღალატეთ კი მათივე ცბიერება დაღუპავს. 4 ქონება ვერ უშველის წყრომის დღეს, მოწყალება კი სიკვდილისაგან იხსნის. 5 უბიწოს სამართლიანობა გაუსწორებს გზას, თავისი უკეთურობით კი ეცემა უკეთური. 6 წრფელებს მათი სამართლიანობა იხსნის, მოღალატენი კი შეპყრობილი იქნებიან თავიანთი სიხარბით. 7 უკეთური ადამიანის სიკვდილისას იკარგება მისი იმედი, და უსამართლოთა სასოება იკარგება. 8 მართალი უბედურებას არიდებს თავს და მის ნაცვლად უკეთურს ეწევა. 9 მლიქვნელი პირით ღუპავს თავის მოყვასს, მართალნი კი ცოდნით იხსნიან თავს. 10 მართალთა სიკეთით ხარობს ქალაქი, უკეთურთა დაღუპვისას კი სიხარულის ყიჟინაა. 11 წრფელთა კურთხევით მაღლდება ქალაქი, უკეთურთა პირით კი ინგრევა. 12 ვინც თვის მოყვასს აბუჩად იგდებს, ბრიყვია, გონიერი კაცი კი დუმს. 13 ცილისმწამებელი საიდუმლოს ამჟღავნებს, სულით მტკიცე კი ფარავს საქმეს. 14 ბრძნულ რჩევათა გარეშე ეცემა ერი, მრავალი მრჩეველი კი ხსნაა. 15 თავის თავს ბოროტობს, ვინც უცხოს უდგება თავდებად, ხელის დარტყმის მოძულე კი უსაფრთხოდ არის. 16 სანდომიანი ქალი პატივს იხვეჭს, მძლავრნი კი სიმდიდრეს იხვეჭენ. 17 მოწყალე კაცი სიკეთეს უზღავს თავის სულს, სასტიკი კი თავის ხორცს აღიზიანებს. 18 უკეთური იმსახურებს ფუჭ საქმეს, მოწყალების მთესველი კი – ჭეშმარიტ საზღაურს. 19 სიმართლეში მტკიცე სიცოცხლისკენაა, ბოროტების მდევნელი კი – სიკვდილისკენ. 20 უფლის საძულველნი არიან გულმრუდნი, მისი სასურველნი კი – სწორი გზით მავალნი. 21 ხელი ხელს ვერ გაექცევა და ბოროტი სასჯელს, მართალთა თესლი კი გადარჩება. 22 რაც ღორის დინგზე წამოცმული ოქროს ბეჭედია, ის არის ლამაზი და უჭკუო ქალი. 23 მართალთა წადილი მხოლოდ სიკეთეა, უკეთურთა მოლოდინი – რისხვა. 24 ზოგი ანიავებს მადლს და უფრო ემატება, ზოგი კი ზოგავს მოწყალებას – და აკლდება მას. 25 კურთხეულის სული დამსუყდება და, ვინც სხვას ასმევს წყალს, თვითონაც დარწყულებული იქნება. 26 ვინც თავისთან აკავებს ხორბალს, მას სწყევლის ერი, კურთხევა კი დამპურებლის თავზეა. 27 ვინც სიკეთისაკენ ილტვის, ის ეძებს მოწონებას, ბოროტის მაძიებელს კი ბოროტება ეწევა. 28 ვინც თავის სიმდიდრეზეა დაიმედებული, დაეცემა, მართალნი კი რტოსავით აყვავდებიან. 29 თავისი სახლის გამჩანაგებელი ქარს დაიმკვიდრებს, სულელი კი – ბრძენის მონობას. 30 მართლის ნაყოფი სიცოცხლის ხეა და ბრძენი სულებს იზიდავს. 31 მართალს ამ ქვეყნად მიეზღვება, მითუმეტეს – უკეთურს და ცოდვილს.
თავი მეათე                                                                                                                                      თავი მეთორმეტე

COMMENTS