ქრონოლოგიური კითხვის გეგმა

წაიკითხე დაბადების 1 თავიდან გამოცხადების 22-ე თავამდე, როგორც ბიბლიაშია განლაგებული.

ხანგრძლივობა: 365 დღე

კითხვის წინამძღვარი:

1. დაიწყე ბიბლიის კითხვა დღესვე – არ არსებობს უკეთესი დრო.
2. დათქვი საკითხავი დრო. დილა საუკეთესოა, თუმცა არჩევანი თქვენზეა. 
3. იკითხეთ ბიბლია არა უბრალოდ გეგმის აღსასრულებლად, არამედ სასწავლებლად. მოკლედ ილოცე კითხვის დაწყებამდე.  

 

დღე 1 – დაბადება 1-3

დღე 2 – დაბადება 4-7

დღე 3 – დაბადება 8-11

დღე 4 – იობი 1-5

დღე 5 – იობი 6-9

დღე 6 – იობი 10-13

დღე 7 – იობი 14-16

დღე 8 – იობი 17-20

დღე 9 – იობი 21-23

დღე 10 – იობი 24-28

დღე 11 – იობი 29-31

დღე 12 – იობი 32-34

დღე 13 – იობი 35-37

დღე 14 – იობი 38-39

დღე 15 – იობი 40-42

დღე 16 – დაბადება 12-15

დღე 17 – დაბადება 16-18

დღე 18 – დაბადება 19-21

დღე 19 – დაბადება 22-24

დღე 20 – დაბადება 25-26

დღე 21 – დაბადება 27-29

დღე 22 – დაბადება 30-31

დღე 23 – დაბადება 32-34

დღე 24 – დაბადება 35-37

დღე 25 – დაბადება 38-40

დღე 26 – დაბადება 41-42

დღე 27 – დაბადება 43-45

დღე 28 – დაბადება 46-47

დღე 29 – დაბადება 48-50

დღე 30 – გამოსვლა 1-3

დღე 31 – გამოსვლა 4-6

დღე 32 – გამოსვლა 7-9

დღე 33 – გამოსვლა 10-12

დღე 34 – გამოსვლა 13-15

დღე 35 – გამოსვლა 16-18

დღე 36 – გამოსვლა 19-21

დღე 37 – გამოსვლა 22-24

დღე 38 – გამოსვლა 25-27

დღე 39 – გამოსვლა 28-29

დღე 40 – გამოსვლა 30-32

დღე 41 – გამოსვლა 33-35

დღე 42 – გამოსვლა 36-38

დღე 43 – გამოსვლა 39-40

დღე 44 – ლევიანნი 1-4

დღე 45 – ლევიანნი 5-7

დღე 46 – ლევიანნი 8-10

დღე 47 – ლევიანნი 11-13

დღე 48 – ლევიანნი 14-15

დღე 49 – ლევიანნი 16-18

დღე 50 – ლევიანნი 19-21

დღე 51 – ლევიანნი 22-23

დღე 52 – ლევიანნი 24-25

დღე 53 – ლევიანნი 26-27

დღე 54 – რიცხვნი 1-2

დღე 55 – რიცხვნი 3-4

დღე 56 – რიცხვნი 5-6

დღე 57 – რიცხვნი 7

დღე 58 – რიცხვნი 8-10

დღე 59 – რიცხვნი 11-13

დღე 60 – რიცხვნი 14-15; ფსალმუნები 90

დღე 61 – რიცხვნი 16-17

დღე 62 – რიცხვნი 18-20

დღე 63 – რიცხვნი 21-22

დღე 64 – რიცხვნი 23-25

დღე 65 – რიცხვნი 26-27

დღე 66 – რიცხვნი 28-30

დღე 67 – რიცხვნი 31-32

დღე 68 – რიცხვნი 33-34

დღე 69 – რიცხვნი 35-36

დღე 70 – მეორე რჯული 1-2

დღე 71 – მეორე რჯული 3-4

დღე 72 – მეორე რჯული 5-7

დღე 73 – მეორე რჯული 8-10

დღე 74 – მეორე რჯული 11-13

დღე 75 – მეორე რჯული 14-16

დღე 76 – მეორე რჯული 17-20

დღე 77 – მეორე რჯული 21-23

დღე 78 – მეორე რჯული 24-27

დღე 79 – მეორე რჯული 28-29

დღე 80 – მეორე რჯული 30-31

დღე 81 – მეორე რჯული 32-34; ფსალმუნები 91

დღე 82 – იესო ნავეს ძე 1-4

დღე 83 – იესო ნავეს ძე 5-8

დღე 84 – იესო ნავეს ძე 9-11

დღე 85 – იესო ნავეს ძე 12-15

დღე 86 – იესო ნავეს ძე 16-18

დღე 87 – იესო ნავეს ძე 19-21

დღე 88 – იესო ნავეს ძე 22-24

დღე 89 – მსაჯულნი 1-2

დღე 90 – მსაჯულნი 3-5

დღე 91 – მსაჯულნი 6-7

დღე 92 – მსაჯულნი 8-9

დღე 93 – მსაჯულნი 10-12

დღე 94 – მსაჯულნი 13-15

დღე 95 – მსაჯულნი 16-18

დღე 96 – მსაჯულნი 19-21

დღე 97 – რუთი 1-4

დღე 98 – 1 მეფეთა 1-3

დღე 99 – 1 მეფეთა 4-8

დღე 100 – 1 მეფეთა 9-12

დღე 101 – 1 მეფეთა 13-14

დღე 102 – 1 მეფეთა 15-17

დღე 103 – 1 მეფეთა 18-20; ფსალმუნები 11, 59

დღე 104 – 1 მეფეთა 21-24

დღე 105 – ფსალმუნები 7, 27, 31, 34, 52

დღე 106 – ფსალმუნები 56, 120, 140-142

დღე 107 – 1 მეფეთა 25-27

დღე 108 – ფსალმუნები 17, 35, 54, 63

დღე 109 – 1 მეფეთა 28-31; ფსალმუნები 18

დღე 110 – ფსალმუნები 121, 123-125, 128-130

დღე 111 – 2 მეფეთა 1-4

დღე 112 – ფსალმუნები 6, 8-10, 14, 16, 19, 21

დღე 113 – 1 ნეშტთა 1-2

დღე 114 – ფსალმუნები 43-45, 49, 84-85, 87

დღე 115 – 1 ნეშტთა 3-5

დღე 116 – ფსალმუნები 73, 77-78

დღე 117 – 1 ნეშტთა 6

დღე 118 – ფსალმუნები 81, 88, 92-93

დღე 119 – 1 ნეშტთა 7-10

დღე 120 – ფსალმუნები 102-104

დღე 121 – 2 მეფეთა 5:1-10; 1 ნეშტთა 11-12

დღე 122 – ფსალმუნები 133

დღე 123 – ფსალმუნები 106-107

დღე 124 – 2 მეფეთა 5:11-25; 2 მეფეთა 6:1-23; 1 ნეშტთა 13-16

დღე 125 – ფსალმუნები 1-2, 15, 22-24, 47, 68

დღე 126 – ფსალმუნები 89, 96, 100, 101, 105, 132

დღე 127 – 2 მეფეთა 7; 1 ნეშტთა 17

დღე 128 – ფსალმუნები 25, 29, 33, 36, 39

დღე 129 – 2 მეფეთა 8-9; 1 ნეშტთა 18

დღე 130 – ფსალმუნები 50, 53, 60, 75

დღე 131 – 2 მეფეთა10; 1 ნეშტთა 19; ფსალმუნები 20

დღე 132 – ფსალმუნები 65-67, 69-70

დღე 133 – 2 მეფეთა 11-12; 1 ნეშტთა 20

დღე 134 – ფსალმუნები 32, 51, 86, 122

დღე 135 – 2 მეფეთა 13-15

დღე 136 – ფსალმუნები 3-4, 12-13, 28, 55

დღე 137 – 2 მეფეთა 16-18

დღე 138 – ფსალმუნები 26, 40, 58, 61-62, 64

დღე 139 – 2 მეფეთა 19-21

დღე 140 – ფსალმუნები 5, 38, 41-42

დღე 141 – 2 მეფეთა 22-23; ფსალმუნები 57

დღე 142 – ფსალმუნები 95, 97-99

დღე 143 – 2 მეფეთა 24; 1 ნეშტთა 21-22; ფსალმუნები 30

დღე 144 – ფსალმუნები 108-110

დღე 145 – 1 ნეშტთა 23-25

დღე 146 – ფსალმუნები 131, 138-139, 143-145

დღე 147 – 1 ნეშტთა 26-29; ფსალმუნები 127

დღე 148 – ფსალმუნები 111-118

დღე 149 – 1 მეფეთა 1-2; ფსალმუნები 37, 71, 94

დღე 150 – ფსალმუნები 119:1-88

დღე 151 – 1 მეფეთა 3-4; 2 ნეშტთა 1; ფსალმუნები 72

დღე 152 – ფსალმუნები 119:89-176

დღე 153 – ქებათა-ქება სოლომონისა 1-8

დღე 154 – იგავნი 1-3

დღე 155 – იგავნი 4-6

დღე 156 – იგავნი 7-9

დღე 157 – იგავნი 10-12

დღე 158 – იგავნი 13-15

დღე 159 – იგავნი 16-18

დღე 160 – იგავნი 19-21

დღე 161 – იგავნი 22-24

დღე 162 – 1 მეფეთა 5-6; 2 ნეშტთა 2-3

დღე 163 – 1 მეფეთა 7; 2 ნეშტთა 4

დღე 164 – 1 მეფეთა 8; 2 ნეშტთა 5

დღე 165 – 2 ნეშტთა 6-7; ფსალმუნები 136

დღე 166 – ფსალმუნები 134, 146-150

დღე 167 – 1 მეფეთა 9; 2 ნეშტთა 8

დღე 168 – იგავნი 25-26

დღე 169 – იგავნი 27-29

დღე 170 – ეკლესიასტე 1-6

დღე 171 – ეკლესიასტე 7-12

დღე 172 – 1 მეფეთა 10-11; 2 ნეშტთა 9

დღე 173 – იგავნი 30-31

დღე 174 – 1 მეფეთა 12-14

დღე 175 – 2 ნეშტთა 10-12

დღე 176 – 1 მეფეთა 15:1-24; 2 ნეშტთა 13-16

დღე 177 – 1 მეფეთა 15:25-34; 1 მეფეთა 16:1-34; 2 ნეშტთა 17

დღე 178 – 1 მეფეთა 17-19

დღე 179 – 1 მეფეთა 20-21

დღე 180 – 1 მეფეთა 22; 2 ნეშტთა 18

დღე 181 – 2 ნეშტთა 19-23

დღე 182 – აბდია; ფსალმუნები 82-83

დღე 183 – 2 მეფეთა 1-4

დღე 184 – 2 მეფეთა 5-8

დღე 185 – 2 მეფეთა 9-11

დღე 186 – 2 მეფეთა 12-13; 2 ნეშტთა 24

დღე 187 – 2 მეფეთა 14; 2 ნეშტთა 25

დღე 188 – იონა 1-4

დღე 189 – 2 მეფეთა 15; 2 ნეშტთა 26

დღე 190 – ესაია 1-4

დღე 191 – ესაია 5-8

დღე 192 – ამოსი 1-5

დღე 193 – ამოსი 6-9

დღე 194 – 2 ნეშტთა 27; ესაია 9-12

დღე 195 – მიქა 1-7

დღე 196 – 2 ნეშტთა 28; 2 მეფეთა 16-17

დღე 197 – ესაია 13-17

დღე 198 – ესაია 18-22

დღე 199 – ესაია 23-27

დღე 200 – 2 მეფეთა 18:1-8; 2 ნეშტთა 29-31; ფსალმუნები 48

დღე 201 – ოსია 1-7

დღე 202 – ოსია 8-14

დღე 203 – ესაია 28-30

დღე 204 – ესაია 31-34

დღე 205 – ესაია 35-36

დღე 206 – ესაია 37-39; ფსალმუნები 76

დღე 207 – ესაია 40-43

დღე 208 – ესაია 44-48

დღე 209 – 2 მეფეთა 18:9-37; 2 მეფეთა 19:1-37; ფსალმუნები 46, 80, 135

დღე 210 – ესაია 49-53

დღე 211 – ესაია 54-58

დღე 212 – ესაია 59-63

დღე 213 – ესაია 64-66

დღე 214 – 2 მეფეთა 20-21

დღე 215 – 2 ნეშტთა 32-33

დღე 216 – ნაუმი 1-3

დღე 217 – 2 მეფეთა 22-23; 2 ნეშტთა 34-35

დღე 218 – სოფონია 1-3

დღე 219 – იერემია 1-3

დღე 220 – იერემია 4-6

დღე 221 – იერემია 7-9

დღე 222 – იერემია 10-13

დღე 223 – იერემია 14-17

დღე 224 – იერემია 18-22

დღე 225 – იერემია 23-25

დღე 226 – იერემია 26-29

დღე 227 – იერემია 30-31

დღე 228 – იერემია 32-34

დღე 229 – იერემია 35-37

დღე 230 – იერემია 38-40; ფსალმუნები 74, 79

დღე 231 – 2 მეფეთა 24-25; 2 ნეშტთა 36

დღე 232 – აბაკუმი 1-3

დღე 233 – იერემია 41-45

დღე 234 – იერემია 46-48

დღე 235 – იერემია 49-50

დღე 236 – იერემია 51-52

დღე 237 – გოდება იერემიასი 1; გოდება იერემიასი 2; გოდება იერემიასი 3:1-36

დღე 238 – გოდება იერემიასი 3:37-66; გოდება იერემიასი 4; გოდება იერემიასი 5:1-22

დღე 239 – ეზეკიელი 1-4

დღე 240 – ეზეკიელი 5-8

დღე 241 – ეზეკიელი 9-12

დღე 242 – ეზეკიელი 13-15

დღე 243 – ეზეკიელი 16-17

დღე 244 – ეზეკიელი 18-19

დღე 245 – ეზეკიელი 20-21

დღე 246 – ეზეკიელი 22-23

დღე 247 – ეზეკიელი 24-27

დღე 248 – ეზეკიელი 28-31

დღე 249 – ეზეკიელი 32-34

დღე 250 – ეზეკიელი 35-37

დღე 251 – ეზეკიელი 38-39

დღე 252 – ეზეკიელი 40-41

დღე 253 – ეზეკიელი 42-43

დღე 254 – ეზეკიელი 44-45

დღე 255 – ეზეკიელი 46-48

დღე 256 – იოველი 1-3

დღე 257 – დანიელი 1-3

დღე 258 – დანიელი 4-6

დღე 259 – დანიელი 7-9

დღე 260 – დანიელი 10-12

დღე 261 – ეზრა 1-3

დღე 262 – ეზრა 4-6; ფსალმუნები 137

დღე 263 – ანგია 1-2

დღე 264 – ზაქარია  1-7

დღე 265 – ზაქარია  8-14

დღე 266 – ესთერი 1-5

დღე 267 – ესთერი 6-10

დღე 268 – ეზრა 7-10

დღე 269 – ნეემია 1-5

დღე 270 – ნეემია 6-7

დღე 271 – ნეემია 8-10

დღე 272 – ნეემია 11-13; ფსალმუნები 126

დღე 273 – მალაქია 1-4

დღე 274 – ლუკას 1; იოანეს 1:1-14

დღე 275 – მათეს 1; ლუკას 2:1-38

დღე 276 – მათეს 2; ლუკას 2:39-52

დღე 277 – მათეს 3; მარკოზის 1; ლუკას 3

დღე 278 – მათეს 4; ლუკას 4-5; იოანეს 1:15-51

დღე 279 – იოანეს 2-4

დღე 280 – მარკოზის 2

დღე 281 – იოანეს 5

დღე 282 – მათეს 12:1-21; მარკოზის 3; ლუკას 6

დღე 283 – მათეს 5-7

დღე 284 – მათეს 8:1-13; ლუკას 7

დღე 285 – მათეს 11

დღე 286 – მათეს 12:22-50; ლუკას 11

დღე 287 – მათეს 13; ლუკას 8

დღე 288 – მათეს 8:14-34; მარკოზის 4-5

დღე 289 – მათეს 9-10

დღე 290 – მათეს 14; მარკოზის 6; ლუკას 9:1-17

დღე 291 – იოანეს 6

დღე 292 – მათეს 15; მარკოზის 7

დღე 293 – მათეს 16; მარკოზის 8; ლუკას 9:18-27

დღე 294 – მათეს 17; მარკოზის 9; ლუკას 9:28-62

დღე 295 – მათეს 18

დღე 296 – იოანეს 7-8

დღე 297 – იოანეს 9:1-41; იოანეს 10:1-21

დღე 298 – ლუკას 10-11; იოანეს 10:22-42

დღე 299 – ლუკას 12-13

დღე 300 – ლუკას 14-15

დღე 301 – ლუკას 16; ლუკას 17:1-10

დღე 302 – იოანეს 11

დღე 303 – ლუკას 17:11-37; ლუკას 18:1-14

დღე 304 – მათეს 19; მარკოზის 10

დღე 305 – მათეს 20-21

დღე 306 – ლუკას 18:15–43; ლუკას 19:1-48

დღე 307 – მარკოზის 11; იოანეს 12

დღე 308 – მათეს 22; მარკოზის 12

დღე 309 – მათეს 23; ლუკას 20-21

დღე 310 – მარკოზის 13

დღე 311 – მათეს 24

დღე 312 – მათეს 25

დღე 313 – მათეს 26; მარკოზის 14

დღე 314 – ლუკას 22; იოანეს 13

დღე 315 – იოანეს 14-17

დღე 316 – მათეს 27; მარკოზის 15

დღე 317 – ლუკას 23; იოანეს 18-19

დღე 318 – მათეს 28; მარკოზის 16

დღე 319 – ლუკას 24; იოანეს 20-21

დღე 320 – საქმეები 1-3

დღე 321 – საქმეები 4-6

დღე 322 – საქმეები 7-8

დღე 323 – საქმეები 9-10

დღე 324 – საქმეები 11-12

დღე 325 – საქმეები 13-14

დღე 326 – იაკობის 1-5

დღე 327 – საქმეები 15-16

დღე 328 – გალატელთა 1-3

დღე 329 – გალატელთა 4-6

დღე 330 – საქმეები 17; საქმეები 18:1-18

დღე 331 – 1 თესალონიკელთა 1-5; 2 თესალონიკელთა 1-3

დღე 332 – საქმეები 18:19-28; საქმეები 19:1-41

დღე 333 – 1 კორინთელთა 1-4

დღე 334 – 1 კორინთელთა 5-8

დღე 335 – 1 კორინთელთა 9-11

დღე 336 – 1 კორინთელთა 12-14

დღე 337 – 1 კორინთელთა 15-16

დღე 338 – 2 კორინთელთა 1-4

დღე 339 – 2 კორინთელთა 5-9

დღე 340 – 2 კორინთელთა 10-13

დღე 341 – საქმეები 20:1-3; რომაელთა 1-3

დღე 342 – რომაელთა 4-7

დღე 343 – რომაელთა 8-10

დღე 344 – რომაელთა 11-13

დღე 345 – რომაელთა 14-16

დღე 346 – საქმეები 20:4-38; საქმეები 21; საქმეები 22; საქმეები 23:1-35

დღე 347 – საქმეები 24-26

დღე 348 – საქმეები 27-28

დღე 349 – კოლოსელთა 1-4; ფილემონი

დღე 350 – ეფესელთა 1-6

დღე 351 – ფილიპელთა 1-4

დღე 352 – 1 ტიმოთე 1-6

დღე 353 – ტიტეს 1-3

დღე 354 – 1 პეტრეს 1-5

დღე 355 – ებრაელთა 1-6

დღე 356 – ებრაელთა 7-10

დღე 357 – ებრაელთა 11-13

დღე 358 – 2 ტიმოთე 1-4

დღე 359 – 2 პეტრეს 1-3; იუდას

დღე 360 – 1 იოანეს 1-5

დღე 361 – 2 იოანეს; 3 იოანეს

დღე 362 – გამოცხადება 1-5

დღე 363 – გამოცხადება 6-11

დღე 364 – გამოცხადება 12-18

დღე 365 – გამოცხადება 19-22